บุคลากร
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 


ประกาศ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด