งานบริหารทั่วไป

- หน่วยบริหารงานบุคคล
- หน่วยบริหารและธุรการ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยการเงินและบัญชี

งานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยบริหารงานวิจัย
- หน่วยบริหารงานวิเทศสัมพันธ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
- หน่วยบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- หน่วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ
- ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
- ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (WIL)

 


ปริญญาเอก

- หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ปริญญาโท
- หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปริญญาตรี
- หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ฯ
- หลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
- หลักสูตรดิจิทัลเกม
- หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

อาจารย์เชิงรุก
- อาจารย์เชิงรุก

เจ้าหน้าที่สำนักวิชา
- สำนักวิชา

 


สำนักงานศูนย์
บริหารโครงการ
- โครงการความร่วมมือ (EU)
- โครงการภาครัฐ
- โครงการการจัดการความรู้
- โครงการด้านแอนนิเมชัน
- โครงการอื่น ๆ