oit banner

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลผลจริยธรรรมผู้ปฏิบัติงาน มช.
หัวข้อดาวน์โหลด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลผลจริยธรรรมผู้ปฏิบัติงาน มช. ดาวน์โหลด
ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อดาวน์โหลด
1. โครงสร้างองค์กรและการบริหารวิทยาลัยศิลปะ ลื่อ และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
2. ข้อมูลผู้บริหาร ดาวน์โหลด
3. อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลด
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลการติดต่อ
  website ดาวน์โหลด
  Facebook ดาวน์โหลด
  Line ดาวน์โหลด
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
การประชาสัมพันธ์
หัวข้อดาวน์โหลด
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  ด้านการศึกษา การรับสมัคร และอื่นๆ
  เว็บไซต์วิทยาลัย ดาวน์โหลด
  Facebook ดาวน์โหลด
ด้านการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
หัวข้อดาวน์โหลด
8. Q&A
  website ดาวน์โหลด
9. Social Network
  website ดาวน์โหลด
  Facebook ดาวน์โหลด
  Twitter ดาวน์โหลด
Instagram ดาวน์โหลด
YouTube ดาวน์โหลด
Tiktok ดาวน์โหลด
การดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช.(PDPA) ดาวน์โหลด
11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้งบประมาณ ปี 2566 ดาวน์โหลด
  แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด
12.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ดาวน์โหลด
  รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566 ไตรมาสที่ 1-2 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ปี 2565 ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด
  คู่มือการเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
  คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา ดาวน์โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การคัดเลือกและบรรจุพนักงานประจำ ดาวน์โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การบริหารพนักงานชั่วคราว (ส่วนงาน) ดาวน์โหลด
การให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
คู่มือการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด
คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด ดาวน์โหลด
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  งานบริการการศึกษา
เพจงานบริการการศึกษา ดาวน์โหลด
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ดาวน์โหลด
  หน่วยคอมพิวเตอร์และพัพฒนาระบบ
จำนวนผู้รับบริการของหน่วยคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลด
18. E–Service
  ด้านการศึกษา
  ข้อมูลหลักสูตร ดาวน์โหลด
  การขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลด
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ดาวน์โหลด
เอกสารสำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดาวน์โหลด
บริการการศึกษาแก่นักศึกษา ดาวน์โหลด
ด้านการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
  รายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  สรุปผลการจัดซื้อ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  สรุปผลการจัดซื้อ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
24. การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารงานบุคคล-ยุทธศาสตร์ 1 ดาวน์โหลด
  การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารงานบุคคล-ยุทธศาสตร์ 2 ดาวน์โหลด
  การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารงานบุคคล-วิชาการ ดาวน์โหลด
การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารงานบุคคล-สายสนับสนุน ดาวน์โหลด
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประกาศรับสมัคร Ep070015-19 - 10 มค 2566 ดาวน์โหลด
  รับสมัคร S4070015 - 28 มี.ค 2566 ดาวน์โหลด
  ประกาศรับสมัคร 12 มค 66 ดาวน์โหลด
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศ เกณฑ์การประเมินสายปฏิบัติการ ปี 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศ แนวปฏิบัติขอนุมัติทุน ลา posdoc สายวิชาการ 19 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
ประกาศ ทุนการศึกษาพนักงานสายปฏิบัติการ 14 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด
ประกาศ พนักงานดีเด่น ปี 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนบ่มเพาะ ดาวน์โหลด
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ปี 2564 ดาวน์โหลด
ประกาศ หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการปรับปรุง ปี 2566 ดาวน์โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลด
27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน-คำแนะนำ บุคคลภายนอก ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน-คำแนะนำ-บุคลากร ดาวน์โหลด
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   บุคคลภายนอก
   เว็บไซต์วิทยาลัย ดาวน์โหลด
ระบบรับฟังเสียงของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
Messenger หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย ดาวน์โหลด
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลด
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อดาวน์โหลด
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy หน้าเว็ไซต์หลักของวิทยาลัยฯ ในส่วนของ Banner ดาวน์โหลด
  ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ดาวน์โหลด
32. การสร้างนวัฒนธรรม No Gift Policy ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อดาวน์โหลด
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
  รายงานการรับของขวัญ ปีงบประมาณ 2566 (รายบุคคล) ดาวน์โหลด
  รายงานการรับของขวัญ ปีงบประมาณ 2566 (ส่วนงาน) ดาวน์โหลด
34. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  แผนบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
หัวข้อดาวน์โหลด
 35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รายงานผลความเสี่ยง ไตรมาส 1 ดาวน์โหลด
  รายงานผลความเสี่ยง ไตรมาส 2 ดาวน์โหลด
 36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อดาวน์โหลด
39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
  จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน มช ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับ - ประมวลผลจริยธรรรมผู้ปฏิบัติงาน มช. ดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม  ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติ Dos & Don't ดาวน์โหลด
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรึกษา ดาวน์โหลด
รายงานผลการอบรม-กิจกรรม ที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
41. การประเมินเจ้าหน้าที่ส่วนงาน ดาวน์โหลด
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม ดาวน์โหลด