สารจากคณบดี
การจัดการความรู้
วิศวกรรมซอฟตร์แวร์
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนนิเมชัน
camt academic news

camt academic news

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์   รายชื่อ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 10 เม.ย. 2558]
 • ประกาศศูนย์นวัตกรรมฯ เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกพนักงานศูนย์นวัตกรรมฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(บัญชีการเงิน)   รายชื่อ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 31 มี.ค. 2558]

camt academic news

 • ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   กรอกแบบสอบถาม      
  [ลงประกาศเมื่อ: 14 ม.ค. 2558]

camt scholarship news

 • 2015 TCUS International Summer School @ National Sun Yat-sen University ประเทศไต้หวัน หมดเขต 1 มิถุนายน 2558   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 17 เม.ย. 2558]
 • ทุน Endeavour Scholarship and Fellowship ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย หมดเขต 30 มิถุนายน 2558   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 17 เม.ย. 2558]
 • ประชาสัมพันธ์ทุน "Developing Countries Partnership Program (KNB)" ทุนระดับปริญญาโท หมดเขต 30 เมษายน 2558   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 23 มี.ค. 2558]
 • AGU International Program "Discover the Real Tokyo; from Kabuki to Kawaii"   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 16 มี.ค. 2558]
เปิดรับสมัครทุน SmartLink Project
สมัครออนไลน์คลิก
เปิดรับสมัครจนถึง 15 มีนาคม 2558
เปิดรับสมัครทุน Panacea Program
สมัครออนไลน์คลิก
เปิดรับสมัครจนถึง 20 มีนาคม 2558

ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม:บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง Motion Capture และ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ห้อง 520นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชันชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานนักศึกษา ANI Project โดยมีการนำเสนอผลงาน 2 D 3 D Game Animation ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 22 เม.ย. 2558]
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา2557 เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว (Developed Country) ณ บริษัท Samsung D’ Light และ SK Telecom (T.um) กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
[ลงประกาศเมื่อ: 07 เม.ย. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา TOY& Souvenir (951352) ในรายวิชาของอาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ โดยได้ให้นักศึกษาออกแบบกล่องสำหรับตกแต่งบ้านที่ทำมาจากกระดาษนำมาตัดในรูปแบบต่างๆ (Paper Cut)
[ลงประกาศเมื่อ: 27 มี.ค. 2558]

anispace CLMV Scholarship camt tutoring anispacecamt shop
camt app storecamt faceboook camt app store


Chiang Mai Universityregistration office CMU CMU Intellectual Repository Library CMUCMU PressCMU studentloanCMU Journal

Support
  ห้องสมุด
 • ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
  Creativity and Learning Room
  SKIMA
 • SKIMA 2013 - Chiang Mai, Thailand
Download
  CAMT Logo
 • Download CAMT Logo - JPG, PSD, AI
  สิ่งที่บุคลากรควรรู้
 • คู่มือบุคลากร และ เอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบลา, ใบจัดซื้อ/จัดจ้าง , ใบจองห้อง , ใบจองรถ เป็นต้น
  ผลงานเผยแพร่
 • ผลงานเเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการความรู้
Staff Only
  E-Office
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  CMU e-Document
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Workspace
 • พื้นที่ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
  Facility
 • ตารางห้องเรียน และยานพาหนะ
  KMS for KM Department
 • ระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้
  Staff Login
 • ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร, สลิปเงินเดือน Online

Previous
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet) โครงการพัฒนานักธุรกิจผู้นำรุ่นที่ 2 CMU Mail กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015 CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASEAN Plus Three Graduate Research Congress(AGRC) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554 งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU channel e-Bulletin กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช. ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สถาบันภาษา มช. สวช-มช. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ศูนย์บริหารงานวิจัย
Civil Engineering Department CMU CMU Shop Library Catalog Uniserv ที่พัก-โรงแรม มหาวิทยาลัยในกำกับ
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ KC-Moodle CMU เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์ ข่าวประกวดราคา เด็กมอ
CMU Network CMU SIS ร้านค้าสหกรณ์มช. CMU MIS  
Next
view banner all
การจัดการความรู้ ปริญญาโท การจัดการความรู้ ปริญญาเอก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท