สารจากคณบดี
การจัดการความรู้
วิศวกรรมซอฟตร์แวร์
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนนิเมชัน
camt academic news

ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม:บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง Motion Capture และ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ห้อง 521วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
[ลงประกาศเมื่อ: 23 09:19:58 กรกฎาคม 2558]
มื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กว่า 30 คน ร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2558 จากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ บรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการเดินทางและกิจกรรมในครั้งนี้
[ลงประกาศเมื่อ: 22 15:57:17 กรกฎาคม 2558]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิชาการ RAC จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 (summer camp 2015) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ปรับความรู้ในวิชาพื้นฐาน
[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:05:36 มิถุนายน 2558]

camt tutoring anispace
camt app storecamt faceboook camt app store


Chiang Mai Universityregistration office CMULibrary CMUCMU PressCMU studentloanCMU Journal

Support
  ห้องสมุด
 • ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
  Creativity and Learning Room
  SKIMA
 • SKIMA 2013 - Chiang Mai, Thailand
Download
  CAMT Logo
 • Download CAMT Logo - JPG, PSD, AI
  CAMT Brochure
 • โบรชัวร์การเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
  สิ่งที่บุคลากรควรรู้
 • คู่มือบุคลากร และ เอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบลา, ใบจัดซื้อ/จัดจ้าง , ใบจองห้อง , ใบจองรถ เป็นต้น
  ผลงานเผยแพร่
 • ผลงานเเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการความรู้
Staff Only
  E-Office
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  Workspace
 • พื้นที่ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
  Facility
 • ตารางห้องเรียน และยานพาหนะ
  KMS for KM Department
 • ระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้
  E-Document
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  Admin Login
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Previous
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet) โครงการพัฒนานักธุรกิจผู้นำรุ่นที่ 2 CMU Mail กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015 CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASEAN Plus Three Graduate Research Congress(AGRC) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554 งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU channel e-Bulletin กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช. ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สถาบันภาษา มช. สวช-มช. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ศูนย์บริหารงานวิจัย
Civil Engineering Department CMU CMU Shop Library Catalog Uniserv ที่พัก-โรงแรม มหาวิทยาลัยในกำกับ
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ KC-Moodle CMU เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์ ข่าวประกวดราคา เด็กมอ
CMU Network CMU SIS ร้านค้าสหกรณ์มช. CMU MIS  
Next
view banner all
การจัดการความรู้ ปริญญาโท การจัดการความรู้ ปริญญาเอก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท