สารจากคณบดี
การจัดการความรู้
วิศวกรรมซอฟตร์แวร์
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนนิเมชัน
camt academic news

camt academic news

 • แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   รายชื่อ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 18 ธ.ค. 2557]
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2558   รายละเอียด     ใบสมัคร  
  [ลงประกาศเมื่อ: 16 ธ.ค. 2557]
 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน      
  [ลงประกาศเมื่อ: 11 ธ.ค. 2557]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)   รายละเอียด     ใบสมัคร  
  [ลงประกาศเมื่อ: 04 ธ.ค. 2557]

camt academic news

 • ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เรื่อง เงินกู้ยืมสวัสดิการวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   รายละเอียด   แบบคำขอกู้ยืมเงิน    
  [ลงประกาศเมื่อ: 25 พ.ย. 2557]นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน Senior Projects ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 30 ผลงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพ และมาตรฐานการทำงานด้านซอฟต์แวร์ของนักศึกษา ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนตัวแทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำเข้าเยี่ยมชมผลงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.ช. เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ธ.ค. 2557]
นายถิรวัตร สุตาลังกา และนายศุภนัฐ ปัญญาโกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดในโครงการ "ค้นหาสุดยอดโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7" ในกลุ่ม ICT
[ลงประกาศเมื่อ: 25 พ.ย. 2557]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดพิธีสักการะพระนางเจ้าจามเทวีและไหว้พระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดลำพูนเคารพนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
[ลงประกาศเมื่อ: 18 พ.ย. 2557]

camt tutoring anispacecamt shop
camt app storecamt faceboook camt app store


Chiang Mai Universityregistration office CMU CMU Intellectual Repository Library CMUCMU PressCMU studentloanCMU Journal

Support
  ห้องสมุด
 • ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
  Creativity and Learning Room
  SKIMA
 • SKIMA 2013 - Chiang Mai, Thailand
Download
  CAMT Logo
 • Download CAMT Logo - JPG, PSD, AI
  สิ่งที่บุคลากรควรรู้
 • คู่มือบุคลากร และ เอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบลา, ใบจัดซื้อ/จัดจ้าง , ใบจองห้อง , ใบจองรถ เป็นต้น
  ผลงานเผยแพร่
 • ผลงานเเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการความรู้
Staff Only
  E-Office
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  CMU e-Document
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Workspace
 • พื้นที่ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
  Facility
 • ตารางห้องเรียน และยานพาหนะ
  KMS for KM Department
 • ระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้

Previous
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet) โครงการพัฒนานักธุรกิจผู้นำรุ่นที่ 2 CMU Mail กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015 CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASEAN Plus Three Graduate Research Congress(AGRC) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554 งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU channel e-Bulletin กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช. ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สถาบันภาษา มช. สวช-มช. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ศูนย์บริหารงานวิจัย
Civil Engineering Department CMU CMU Shop Library Catalog Uniserv ที่พัก-โรงแรม มหาวิทยาลัยในกำกับ
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ KC-Moodle CMU เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์ ข่าวประกวดราคา เด็กมอ
CMU Network CMU SIS ร้านค้าสหกรณ์มช. CMU MIS  
Next
view banner all
การจัดการความรู้ ปริญญาโท การจัดการความรู้ ปริญญาเอก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท