สารจากคณบดี
การจัดการความรู้
วิศวกรรมซอฟตร์แวร์
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนนิเมชัน
camt academic news

camt academic news

 • แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์   รายชื่อ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 26 ม.ค. 2558]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์   ประกาศ     ใบสมัคร  
  [ลงประกาศเมื่อ: 16 ม.ค. 2558]

camt academic news

 • ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   กรอกแบบสอบถาม      
  [ลงประกาศเมื่อ: 14 ม.ค. 2558]

camt scholarship news

 • เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุน(ฐานราก) ปี 2558 (ครั้งที่สอง)   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 08 ม.ค. 2558]
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอิหร่าน   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 08 ม.ค. 2558]
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University ประจำปี 2015   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 08 ม.ค. 2558]
 • Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 08 ม.ค. 2558]
เปิดรับสมัครทุน FUSION (Featured eUrope and South asIa mObility Network)
สมัครออนไลน์คลิก
หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2557
เปิดรับสมัครทุน Clink (Center of excellence for Learning, Innovation, Networking and Knowledge)
สมัครออนไลน์คลิก
หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2557

ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม:บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง Motion Capture และ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ห้อง 520บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 49
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ม.ค. 2558]
สำนักพิมพ์อะบุ๊ก จัดงาน a book Lecture Show ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ม.ค. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน กว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การบริหารชุมชนเสมือนบนระบบออนไลน์
[ลงประกาศเมื่อ: 19 ม.ค. 2558]

camt tutoring anispacecamt shop
camt app storecamt faceboook camt app store


Chiang Mai Universityregistration office CMU CMU Intellectual Repository Library CMUCMU PressCMU studentloanCMU Journal

Support
  ห้องสมุด
 • ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
  Creativity and Learning Room
  SKIMA
 • SKIMA 2013 - Chiang Mai, Thailand
Download
  CAMT Logo
 • Download CAMT Logo - JPG, PSD, AI
  สิ่งที่บุคลากรควรรู้
 • คู่มือบุคลากร และ เอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบลา, ใบจัดซื้อ/จัดจ้าง , ใบจองห้อง , ใบจองรถ เป็นต้น
  ผลงานเผยแพร่
 • ผลงานเเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการความรู้
Staff Only
  E-Office
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  CMU e-Document
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Workspace
 • พื้นที่ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
  Facility
 • ตารางห้องเรียน และยานพาหนะ
  KMS for KM Department
 • ระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้

Previous
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet) โครงการพัฒนานักธุรกิจผู้นำรุ่นที่ 2 CMU Mail กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015 CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASEAN Plus Three Graduate Research Congress(AGRC) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554 งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU channel e-Bulletin กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช. ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สถาบันภาษา มช. สวช-มช. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ศูนย์บริหารงานวิจัย
Civil Engineering Department CMU CMU Shop Library Catalog Uniserv ที่พัก-โรงแรม มหาวิทยาลัยในกำกับ
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ KC-Moodle CMU เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์ ข่าวประกวดราคา เด็กมอ
CMU Network CMU SIS ร้านค้าสหกรณ์มช. CMU MIS  
Next
view banner all
การจัดการความรู้ ปริญญาโท การจัดการความรู้ ปริญญาเอก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท