ทุน UNESCO/People's Replublic of Chaina (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2560/2561 : [23-03-2560 ]   การรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)" : [16-03-2560 ]   ทุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง (วช.) : [23-03-2560 ]   ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : [10-03-2560 ]   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" รุ่นที่ 10 - 13 : [08-03-2560 ]   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" : [08-03-2560 ]   การรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย(เพิ่มเติม) : [08-03-2560 ]   ทุน TGIST ประจำปี 2560 : [12-02-2560 ]   โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) : [11-02-2560 ]   การฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8 : [11-02-2560 ]   ประชาสัมพันธ์ Tohoku University Japanese Program 2017 : [07-02-2560 ]   ประชาสัมพันธ์ทุน China-AUN Scholarship 2017/ 2018 ระดับปริญญาโทและเอก : [07-02-2560 ]   Vienna School of International Studies รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและภาคฤดูร้อน : [24-01-2560 ]   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง 2017 : [24-01-2560 ]   ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 : [02-12-2559 ]   ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 : [23-10-2559 ]

pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท เทคมูฟ จำกัด

[ลงประกาศเมื่อ: 27 09:53:51 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
Mr. Liwei Deng, Co - Founder จากบริษัท INTRALOGUE จากประเทศฮ่องกง ประสานงานร่วมกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[ลงประกาศเมื่อ: 27 09:52:16 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
ต้อนรับคณะทำงานจาก NEXT GyeingGi จากประเทศเกาหลี อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[ลงประกาศเมื่อ: 27 09:50:39 กุมภาพันธ์ 2560]


pic news
สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ "วิธีการสร้างคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่น"

[ลงประกาศเมื่อ: 15 14:18:40 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน

[ลงประกาศเมื่อ: 15 13:48:02 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ SE Show Pro 8.

[ลงประกาศเมื่อ: 17 10:30:03 พฤศจิกายน 2559]


pic news
ฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันอัคคีภัย
บุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกันฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้นประจำปี 2559 จัดโดยงานบริหารทั่วไป เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้องหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหาร 7 พร้อมคณะส่วนดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

[ลงประกาศเมื่อ: 15 13:39:28 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
ประชุมยุทธศาสตร์ ปี 2016-2017 และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น

[ลงประกาศเมื่อ: 15 13:36:04 กุมภาพันธ์ 2560]

pic news
นางพานิตนันท์ มันกระโทก และ นางชุลีพร โมอ่อน เป็นตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟ้อนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

[ลงประกาศเมื่อ: 15 13:22:03 กุมภาพันธ์ 2560]

precollege camt tutoring ระบบแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ hall camt facebook camt app store WalkRally thaits showcase