สารจากคณบดี
การจัดการความรู้
วิศวกรรมซอฟตร์แวร์
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนนิเมชัน
camt academic news
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำพูน) ปีการศึกษา 2557 (รับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)   รายชื่อ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 24 ก.ค. 2557]
 • การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กำหนดการ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 24 มิ.ย. 2557]

camt academic news

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 60 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   รายชื่อผู้ประกอบการ      
  [ลงประกาศเมื่อ: 23 ก.ค. 2557]

camt scholarship news

 • โครงการ Hitachi Scholarship Foundation's Program 2015 หมดเขต 10 ต.ค. 2557   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 23 มิ.ย. 2557]
 • โครงการแลกเปลี่ยนMobility Courses at University Sultan Zbidin (UniSZA)   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 23 มิ.ย. 2557]
 • The 1st Engagement Thailand Annual Conference   รายละเอียด      
  [ลงประกาศเมื่อ: 23 มิ.ย. 2557]

ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม:บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง Motion Capture และ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ห้อง 520สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สอดคล้องตามหลักประกันคุณภาพนักศึกษา และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ก.ค. 2557]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ Summer Camp 2014 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีอาจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉายหัวหน้าสำนักวิชา กล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนปรับความรู้พื้นฐานในกระบวนวิชาพื้นฐาน
[ลงประกาศเมื่อ: 03 ก.ค. 2557]
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้ (KM) นำโดย อาจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่วและ อาจารย์.ดร.อติชาต หาญชาญชัย นำนักศึกษาหลักสูตรจัดการความรู้จำนวน 14 คนศึกษาดูงาน Hong Kong Polytechnic University Hong Kong and China Gas Company Limited และ GP Batteries International Limitedณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
[ลงประกาศเมื่อ: 03 มิ.ย. 2557]

clmv scholarship anispace
camt app storecamt faceboook camt app store


Chiang Mai Universityregistration office CMULibrary CMUCMU PressCMU studentloanCMU Journal

Support
  ห้องสมุด
 • ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
  Creativity and Learning Room
  SKIMA
 • SKIMA 2013 - Chiang Mai, Thailand
Download
  CAMT Logo
 • Download CAMT Logo - JPG, PSD, AI
  สิ่งที่บุคลากรควรรู้
 • คู่มือบุคลากร และ เอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบลา, ใบจัดซื้อ/จัดจ้าง , ใบจองห้อง , ใบจองรถ เป็นต้น
  ผลงานเผยแพร่
 • ผลงานเเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการความรู้
Staff Only
  E-Office
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  Workspace
 • พื้นที่ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา
  Facility
 • ตารางห้องเรียน และยานพาหนะ
  KMS for KM Department
 • ระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้

Previous
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet) โครงการพัฒนานักธุรกิจผู้นำรุ่นที่ 2 CMU Mail กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015 CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASEAN Plus Three Graduate Research Congress(AGRC) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554 งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU channel e-Bulletin กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช. ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สถาบันภาษา มช. สวช-มช. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ศูนย์บริหารงานวิจัย
Civil Engineering Department CMU CMU Shop Library Catalog Uniserv ที่พัก-โรงแรม มหาวิทยาลัยในกำกับ
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ KC-Moodle CMU เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์ ข่าวประกวดราคา เด็กมอ
CMU Network CMU SIS ร้านค้าสหกรณ์มช. CMU MIS  
Next
view banner all
การจัดการความรู้ ปริญญาโท การจัดการความรู้ ปริญญาเอก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท